Take a fresh look at your lifestyle.

Trường phổ thông tư thục được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng

0 33

Trường phổ thông tư thục được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Trường phổ thông tư thục được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng

Học sinh trường phổ thông tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước

Theo Thông tư, trường PT tư thục là cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục.

Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường PT tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Trường phổ thông tư thục có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Trường PT tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn như trường phổ thông công lập theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học PT và trường PT có nhiều cấp học (gọi chung là Điều lệ trường phổ thông) và các quy định tại Quy chế này.

Cơ cấu tổ chức trường PT tư thục gồm: Hội đồng trường; ban kiểm soát; hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỷ luật; hội đồng tư vấn; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; các tổ chuyên môn; tổ văn phòng; lớp học; tổ phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù của trường chuyên biệt và hoạt động cần thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ của trường PT tư thục.

Được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/năm học

Về chương trình giáo dục, Thông tư nêu rõ, trường PT tư thục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật.

Trường PT tư thục thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối với cấp trung học cơ sở, cấp trung học PT được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/năm học so với trường PT công lập nhưng không thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung.

Giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trường PT tư thục phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường PT và các quy định khác của pháp luật.

Học sinh trường PT tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường PT; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/02/2022.

 Khánh Linh/Theo baochinhphu.vn

Banner Trang Chi Tiết – Dưới bài viết
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

error: Content is protected !!